เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สุณีย์ ฤทธิ์ภักดี

นางสุณีย์ ฤทธิ์ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

person

นางสาววิไลลักษณ์ โฉมมิตร
นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S 13058097

นายเรืองศักดิ์ ชำนาญดู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S 3858447

นางสาวรุจิกร พรหมณี
ลูกจ้างชั่วคราว

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 105

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.