เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

ภาษิต

นายภาษิต กาญจนธีรักษ์

นิติกร ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 110  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)