เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชาญชีย

นายชาญชัย แสงนิล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 103

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แจ้งซ้อม

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560