เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

กลุ่มอำนวยการ


S 3457070

นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

S 5095450

นางสาวพิมพ์ภาพัฒน์ พระแท่น
นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101

 E-mail : 

person

นายณัชพัฒน์ แพ่งบรรเทา
พนักงานขับรถ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101

 E-mail : 

 IMG 3598

นางสาวธมลวรรณ บัวสด
พนักงานพิมพ์ดีด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3452 1118 ต่อ 101

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.