เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

เลขที่ 65 ถ.แสงชูโต

ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี 71000

โทร 0 3452 1118-9 

E-MAIL:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ต่อเบอร์ภายใน  

101 กลุ่มอำนวยการ
102 กลุ่มนโยบายและแผน
103 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
104 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
105 กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
107 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
108 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
109 หน่วยตรวจสอบภายใน
110 กลุ่มกฎหมายและคดี

 

แผนที่