เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

การจัดดตั้งศูนย์ประสานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

002

ดาวน์โหลดเอกสาร

      คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ที่ ๒๙๗ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

      003 Page 1

ดาวน์โหลดเอกสาร