เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

qr code

กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น

หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย"

                                   ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย" เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพม.กาญจนบุรี หรือผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยสามารถส่งไฟล์ผลงานภาพยนตร์สั้นและไฟล์เอกสารแนวคิดในการสร้างภาพยนตร์สั้น ส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง QR Code ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๑ ๘๗๙๗, ๐๘ ๑๘๗๔ ๔๖๓๕ CLICK