เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

1

                     ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ได้ดำเนินการเปิดบริการอาคารคุรุสัมมนาคาร (หอพัก) เหมาะสำหรับการอบรม สัมมนา และการเข้าค่ายเป็นหมู่คณะฯ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

           ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม