เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

 

Untitled

ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งในปี 2565    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดให้มีการลงทะเบียนใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม https://shorturl.asia/imola๕ หรือ QR CODE ที่ปรากฎ