เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

                ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมผู้บริหารและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี” ท่าน ผอ.อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี กล่าวรายงานฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้บุคลากรในสังกัดได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มุ่งมั่นในการพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานคึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีกิจกรรมการประกาศเจตจำนง เขตสุจริต สพม.กาญจนบุรี รับฟังการบรรยาย “การพัฒนาโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ(วิทยากร:ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)คุณภาพผู้บริหารมืออาชีพ พร้อมทั้งเรื่องการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน ส่วนรวมและกฎหมายที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (วิทยากร : นางคิธากร นาคเอี่ยม เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาการบริหารสู่มืออาชีพ (วิทยากร ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดปทุมธานี)การพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการบูรณาการ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(วิทยากร:ดร.ณพิชญา เพชรพิมล และดร.ชยพล เพชรพิมล) ซึ่งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จำนวน ๘๒ คน ณ ห้องประชุม อนันตาริเวอร์ฮิลส์ รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

01

2

3

6

5

7

8

155

10

13