เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เกียรติบัตร การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาผุ้นำด้านการส่งเสริมและสนับ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๙ วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี

644645